(in miljoen €)H1 2014H2 2014H1 2015
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten73,090,686,1
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode-6,3-13,4-7,0
Aanpassing voor niet-kastransacties60,287,3126,7
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of geklasseerd moeten worden onder de investerings- of financieringskasstromen22,624,530,7
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal56,531,3-164,7
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten205,9220,371,8
Ontvangen dividenden7,27,918,0
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar-26,7-26,5-38,3
Ontvangen subsidies8,3-0,2-0,2
Netto operationele kasstromen194,7201,451,2
Verwerving van materiële vaste activa-61,4-108,1-83,4
Verwerving van immateriële vaste activa-8,7-15,4-10,2
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen--35,20,5
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen--0,2-1,8
Verwerving van financiële vaste activa--18,8-0,1
Nieuwe toegekende leningen-0,5-1,6-2,7
Subtotaal van de verwervingen-70,6-179,3-97,7
Afstand van materiële vaste activa0,91,51,4
Afstand van immateriële vaste activa0,20,4-
Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen--0,4
Kapitaalvermindering van geassocieerde ondernemingen--0,2
Afstand van financiële vaste activa0,34,9-
Aflossing van leningen--3,4
Subtotaal van de overdrachten1,46,85,4
Toename / Afname van de investeringsthesaurie-69,2-172,5-92,3
Kapitaalwijziging minderheden-5,71,11,5
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen-46,5-17,422,9
Ontvangen interesten1,71,61,3
Betaalde interesten-2,8-3,7-4,4
Nieuwe leningen en aflossingen12,026,723,1
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders-53,8-54,1-54,4
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders-3,2-3,9-3,6
Toename / Afname van de financieringsthesaurie-98,4-49,6-13,6
Invloed van de wisselkoers4,1-13,4-20,8
Toename / Afname van de kas- en kasequivalenten31,3-34,1-75,5
Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit bedrijfsactiviteiten105,8137,1102,9
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar137,1102,927,4
Kas uit stopgezette activiteiten-13,7-23,168,5
waarvan kas en kasequivalenten124,189,8117,9
waarvan krediet op bankrekeningen-0,6-9,9-22,1

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.